Shohin Bonsai Ficus Retusa

Shohin Bonsai Ficus Retusa

$398.00

Ficus Retusa

- Also know as Ficus Tiger bark